Farsta- och Fruängsgrenen

Reinvestering av Tunnelbanan

Farsta- & Fruängsgrenen

Beställare: Stockholms Lokaltrafik AB


Farstabanan och Fruängsgrenen öppnades för trafik på 50- och 60-talet. Efter 50-60 år i trafik var det dags för en omfattande renovering. Tätskikt på broar skulle bytas ut, stationer och plattformar renoveras, samt kanalisation och BEST anläggningen behövde underhållas så att inga större underhållsjobb skulle genomföras de närmsta 15 åren.


Utmaningen i projektet var att genomföra upprustningen under en så kort avstängningsperiod som möjligt. Det vanliga arbetssättet är att reinvesteringar utförs under flera avstängningar under ett antal års tid. Genom innovativt tänkande, minutiös planering och effektiv styrning lyckades projektet minimera avstängningstiden för beställaren genom att koncentrera alla arbeten till en sammanhängande avstängningsperiod. Den korta avstängningstiden gav minsta möjliga störning för passagerare, näringsidkare och kringboende och medförde samtidigr till en avsevärd kostnadsbesparing för kunden.


Avstängningen av Fruängsgrenen genomfördes under sommaren 2006 och Farstabanan under sommaren 2008. Vår roller i projekten var att ansvara för planeringen i Fruängsgrenen och under Farstabanan vara biträdande projektledare med ansvar för den samordnade planeringen av de 15 entreprenaderna. Vi deltog i projektets alla skeden ifrån förstudien till genomförandet av projektet.