Solnagrenen

Tvärbanans Utbyggnad

Solnagrenen

Beställare: Trafikförvaltningen


Solnagrenen förbinder knutpunkterna Alvik, Sundbybergs C, Solna C och Solna station där det skapas möjligheter för resenärerna att byta trafikslag.


Solnagrenen innefattar 6,7 km spår och 8 hållplatser. Från Alvik förlängs bergtunneln 650 m fram till Margretelund. Totalt tre broar, över Ulvsundasjön ca 250 m, över Bällsta ån och över järnvägsspåren i Sundbyberg. Tvärbanan går både i tågkonstruktioner, på egen banvall och i stadsmiljö/gatuspår.


Inom projekt Tvärbanans utbyggnad ingick det även att anlägga en ny depå i Ulvsunda och inköp av nya fordon.


Vår roll i projektet har varit att tidigt i projektet ta fram en grov huvudtidplan som sedan successivt brutits ner och implementerat in i kontrakt med olika entreprenader. Entreprenaderna har både varit traditionella genomförandeentreprenader och entreprenader i samverkan med incitament. Under genomförandeskedet har rutiner tagits fram för löpande uppföljning med en eventuell konsekvensanalys av en försening.